Dolina Dretulje
16528
post-template-default,single,single-post,postid-16528,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Dolina Dretulje

HR2000609

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

Plan upravljanja područjem ekološke mreže Dolina Dretulje (PU 8024) (pdf, 4.88 MB)

Županija: Karlovačka

Opis položaja: na jugu županije, u sastavu općine Plaški

Rijeka Dretulja izvire u zapadnom rubu plaščanske doline, u podnožju Male Kapele, a ponire nakon 10 km s time da duž cijelog toka poprima niz manjih vodotoka. Područje obuhvaća i niz izvora u rubnim dijelovima doline. Glavna prirodna značajka Doline Dretulje su prostrana močvarna područja koja prekrivaju čitavu dolinu i travnjačke padine s obje strane rijeke, sve s naglašenom bioraznolikošću.

Najveća važnost pridaje se zaštiti staništa tipa 7230 jer je ono jedno od površinom najvećih takvih staništa u Hrvatskoj. Pored ciljanih staništa za zaštitu, značajne su dvije biljne vrste, obje navedene u članku 4. Direktive 2009/147/EC, odnosno Dodatku II Direktive 92/43/EEC: puzavi celer (Apium repens) i livadni procjepak (Chouardia litardierei). Značajne su još najmanje 3 biljne vrste s nacionalne Crvene liste: močvarna trolistica (Menyanthes trifoliata), tustica kukcolovka (Pinguicula vulgaris) i čaškasta baluška (Tofeldia calyculata).

Veliku prijetnju za područje predstavlja progresivna vegetacijska sukcesija.

Ciljevi očuvanja:

Identifikacijski broj područja ekološke mreže Naziv područja ekološke mreže Šifra stanišnog tipa/znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv stanišnog tipa/hrvatski naziv vrste
HR2000609 Dolina Dretulje Lutra lutra Vidra
Apium repens Puzavi celer
Scilla litardierei Livadni procjepak
6430 Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)
7230 Bazofilni cretovi
3260 Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion
6410 Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)
6510 Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

 

 Skip to content