Draganićka šuma – Ješevica 1
16536
post-template-default,single,single-post,postid-16536,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Draganićka šuma – Ješevica 1

HR2000234

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

Županija: Karlovačka

Opis položaja: u sjeveroistočnom dijelu županije, u sastavu općine Draganić  

Predstavlja područje dobro očuvanog kompleksa šume hrasta i jasena i šume johe. Najveća važnost pridaje se zaštiti aluvijalnih šuma, odnosno staništa tipa 91E0, ključnog za zajednice crne johe sa šašem.

Čitavo područje Pokupskog bazena, uključujući i Draganićku šumu ovisi o vodnom režimu, odnosno prirodnoj dinamici voda. To znači da regulacija vodotoka može imati izrazito negativan utjecaj na ovo područje.

Ciljevi očuvanja:

Identifikacijski broj područja ekološke mreže Naziv područja ekološke mreže Šifra stanišnog tipa/znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv stanišnog tipa/hrvatski naziv vrste
HR2000234 Draganićka šuma – Ješevica 1 3150 Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion
91E0 Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

 Skip to content