Drežničko polje
16544
post-template-default,single,single-post,postid-16544,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Drežničko polje

HR2000648

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

Županija: Karlovačka

Opis položaja: u jugozapadnom dijelu županije, u središtu Velike kapele, istočno od Drežnica; u sastavu grada Ogulina

To je tipično krško polje, poplavljeno u hladnoj i kišnoj sezoni, obično od listopada do travnja, a u vlažnijim godinama čak do svibnja. Obzirom na hidrološke uvjete, voda u polju teče podzemno iz tri smjera: Polja Lug, Krakar polja i Stajničkog polja. Poplavne vode koje sežu do 17 m iznad razine terena, procjeđuju se kroz veliki broj ponora koji su osobito brojni u istočnom i jugoistočnom rubu područja. Veliki dio površine travnjaka još uvijek su košanice.

Obzirom na zaštitu faune, područje predstavlja južnu granicu rasprostranjenosti strogo zaštićene vrste leptira kiseličinog vatrenog plavca (Lycaena dispar). Velika važnost pridaje se i očuvanju potočnog raka (Austropotamobius torrentium). Drežničko polje jedno je od važnih staništa čovječje ribice (Proteus anguinus). Sve 3 spomenute vrste navedene su u članku 4. Direktive 2009/147/EC, odnosno Dodatku II Direktive 92/43/EEC. Značajne biljne vrste evidentirane u Drežničkom polju, a navedene u nacionalnoj Crvenoj listi su: prosasti šaš (Carex panicea), kljunasti šaš (Carex rostrata), sitna busika (Deschampsia media), močvarna broćika (Galium uliginosum) i dugolisna čestoslavica (Pseudolysimachion longifolium).

U ovom području posebno se smatra važnim očuvanje staništa tipova 6430 (hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume) i 91F0 (poplavne miješane šume sa zajednicom hrasta lužnjaka i velike žutilovke).

 

Ciljevi očuvanja:

Identifikacijski broj područja ekološke mreže Naziv područja ekološke mreže Šifra stanišnog tipa/znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv stanišnog tipa/hrvatski naziv vrste
HR2000648 Drežničko polje Lycaena dispar kiseličin vatreni plavac
Proteus anguinus čovječja ribica
91F0 Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia
6410 Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)
6430 Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)

 Skip to content