Gornji tok Korane
16566
post-template-default,single,single-post,postid-16566,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Gornji tok Korane

HR2001504

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

Županija: Karlovačka, Ličko – senjska

Korana je rijeka u središnjoj Hrvatskoj ukupne duljine 134 km i slijeva od 2 595 km² te pripada porječju rijeke Dunav (slijev Crnog mora). Tok rijeke počinje u sjeveroistočnim dijelovima Like i stvara Plitvička jezera. Nizvodno od Plitvičkih jezera Korana tvori 25 kilometara dugu granicu između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Odatle teče prema sjeveru kroz Hrvatsku, gdje u Karlovcu dolazi do rijeke Kupe (pritoka rijeke Save).

Natura 2000 područje Gornji tok Korane obuhvaća gornji dio rijeke između dva Natura 2000 područja: Nacionalnog parka Plitvička jezera i Područja oko Matešića pećine.

Ciljevi očuvanja:

Identifikacijski broj područja ekološke mreže Naziv područja ekološke mreže Šifra stanišnog tipa/znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv stanišnog tipa/hrvatski naziv vrste
HR2001504 Gornji tok Korane Myotis capaccini dugonogi šišmiš
Lutra lutra vidra
Barbus balcanicus potočna mrena
Rhodeus amarus gavčica
Rutilus virgo plotica
Cobitis elongata veliki vijun
Unio crassus obična lisanka
32A0 Sedrene barijere krških rijeka Dinarida

 

 Skip to content