Korana nizvodno od Slunja
16623
post-template-default,single,single-post,postid-16623,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Korana nizvodno od Slunja

HR2001505

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

Županija: Karlovačka

Korana je rijeka u središnjoj Hrvatskoj ukupne duljine 134 km i slijeva od 2 595 km² te pripada porječju rijeke Dunav (slijev Crnog mora). Tok rijeke počinje u sjeveroistočnim dijelovima Like i stvara Plitvička jezera. Nizvodno od Plitvičkih jezera Korana tvori 25 kilometara dugu granicu između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Odatle teče prema sjeveru kroz Karlovačku županiju, a u Karlovcu se ulijeva u rijeku Kupu (pritoka rijeke Save).

Natura 2000 područje Korana nizvodno od Slunja obuhvaća donji tok rijeke koji se nalazi između dva područja Natura 2000 – Područje oko Matešića pećine i Kupe.

Važnost ovog područja:

  • područje karakterizira vrlo bogata populacija školjke obične lisanke (Unio crassus);
  • važno područje hranjenja šišmiša iz Matešića pećine (HR2001336 – Područje oko Matešića pećine);
  • područje je stanište za određene vrste riba, kao npr. bolen (Aspius aspius), potočna mrena (Barbus balcanicus), gavčica (Rhodeus amarus), plotica (Rutilus virgo) i vijun (Cobitis elongatoides).

 

Ciljevi očuvanja:

Identifikacijski broj područja ekološke mreže Naziv područja ekološke mreže Šifra stanišnog tipa/znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv stanišnog tipa/hrvatski naziv vrste
HR2001505 Korana nizvodno od Slunja Aspius aspius bolen
Myotis capaccini dugonogi šišmiš
Lutra lutra vidra
Cobitis elongatoides vijun
Barbus balcanicus potočna mrena
Rhodeus amarus gavčica
Rutilus virgo plotica
Unio crassus obična lisanka
32A0 Sedrene barijere krških rijeka Dinarida

 

 

 Skip to content