Mrežnica – Tounjčica
16671
post-template-default,single,single-post,postid-16671,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Mrežnica – Tounjčica

HR2000593

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

Plan upravljanja područjem ekološke mreže Mrežnica – Tounjčica (PU 6051) (pdf, 8.25 MB)

Županija: Karlovačka

Opis položaja: krške rijeke koje pripadaju savskom slivu

Mrežnica i Tounjčica su krške rijeke koje pripadaju savskom slivu. Mrežnica je krška rijeka duljine 64 km. Odlikuje se sa čak 93 sedrena slapa, između kojih je mjestimice tok znatno sporiji, s ujezerenim dijelovima. Tounjčica je najveća pritoka Mrežnice, duljine je 12,5 km, od istoimene izvor-špilje do područja Sastavci, gdje se spaja s Mrežnicom. Prvim dijelom toka Tounjčica teče izrazito uskim kanjonom. Istraživanjima je utvrđeno da je izvor povezan sa Zagorskom Mrežnicom čije se vode akumuliraju u umjetnom jezeru Sabljaci kod Ogulina. Mrežnica i Tounjčica dobivaju vodu iz brojnih krških polja u području Velike i Male Kapele koje se slijevaju u krško podzemlje i teku podzemno do izvora. Obje rijeke su kanjonskog tipa u više od 90% toka. Nalaze se na karbonatnoj podlozi pa im vode imaju visok postotak otopljenih karbonata. Upravo zato su, uz pomoć algi i sedrotvornih biljaka, oblikovane brojne sedrene barijere. Naseljene su s više od 20% riba.

Osobita se važnost pridaje tipovima staništa 32A0 (sedrene barijere krških rijeka) i 3260 (vodeni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion). U članku 4. Direktive 2009/147/EC, tj. Dodatku II Direktive 92/43/EEC navedeno je 8 vrsta s ovog područja: vodena biljka puzavi celer, školjka obična lisanka, potočni rak, 3 riblje vrste (potočna mrena, peš, plotica), a od sisavaca dabar i vidra.

Ciljevi očuvanja:

Identifikacijski broj područja ekološke mreže Naziv područja ekološke mreže Šifra stanišnog tipa/znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv stanišnog tipa/hrvatski naziv vrste
HR2000593 Mrežnica – Tounjčica Unio crassus obična lisanka
Austropotamobius torrentium Potočni rak
Cottus gobio peš
Albarnus sarmaticus velika piska
Castor fiber dabar
Lutra lutra vidra
Apium repens Puzavi celer
Barbus balcanicus potočna mrena
Rutilus virgo plotica
32A0 Sedrene barijere krških rijeka Dinarida
3260 Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion

 Skip to content