Pristup informacijama
16196
page-template-default,page,page-id-16196,page-child,parent-pageid-16125,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Pristup informacijama

Pristup informacijama

 

>> Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
(pdf, 4.0 MB)

>> Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
(pdf, 213 KB)

>> Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
(pdf, 214 KB)

>> Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
(pdf, 214 KB)

>> OBRAZAC – Zahtjev za pristup informacijama (Word doc, 29 KB)


 

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama o Javnoj ustanovi NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije njenom djelokrugu rada i aktivnostima

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13.) Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije (u daljnjem tekstu: Javna ustanova NATURA VIVA), omogućuje pristup informacijama.
 U cilju ostvarivanja pristupa informacijama Javna ustanova NATURA VIVA ustrojava sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja i načinom davanja informacija.
Pristup informacijama može se ostvariti na sljedeći način:

 1. Putem službene web stranice  www.naturaviva.hr:
   • informacije o organizacijskoj strukturi, djelokrugu rada i nadležnosti Javne ustanove NATURA VIVA,
   • informacije o zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije,
   • informacije o aktivnostima Javne ustanove NATURA VIVA,
   • informacije o znanstveno-istraživačkim aktivnostima, projektima i programima koje provodi i u kojima sudjeluje Javna ustanova NATURA VIVA,
   • informacije o javnoj nabavi roba, radova i usluga,
   • objave priopćenja za javnost,
   • objave publikacija, i drugo.
 2. Neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama.
 3. Uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije.
 4. Dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama.
 5. Drugi prikladan način za davanje određene informacije.

 

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva koji se podnosi na sljedeće načine:
– pisanim putem na adresu Javne ustanove NATURA VIVA
Javna ustanova NATURA VIVA  za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije
Jurja Križanića 30, 47000 Karlovac
– osobno na adresu Javne ustanove NATURA VIVA
Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije
Jurja Križanića 30, 47000 Karlovac
Radnim danom od 7,30 do 15,30 sati
– putem elektroničke pošte na adresu:
info@naturaviva.hr


>> OBRAZAC – Zahtjev za pristup informacijama (Word doc, 29 KB)


 

Službene osobe mjerodavne za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (službenice za informiranje) u Javnoj ustanovi su:
Darka Spudić, dipl.ing. i Martina Petrak, dipl.ing. (sukladno Odluci o određivanju službenika za informiranje u Javnoj ustanovi NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije županije KLASA: 351-02/14-01/113, URBROJ: 2133-63-14-1 od 29. prosinca 2014. godine).

Kontakti službenica za informiranje:
Darka Spudić, dipl.ing.
Adresa:Jurja Križanića 30, 47000 Karlovac
Tel: 047/ 601 284
E-mail: darka.spudic@naturaviva.hr
Martina Petrak, dipl.ing.
Adresa: Jurja Križanića 30, 47000 Karlovac
Tel: 047/ 601 479
E-mail: martina.petrak@naturaviva.hr

Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva za pravo na pristup informacijama Javna ustanova NATURA VIVA će proslijediti odgovor u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

 

Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti do 30 dana:
1) ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta tijela javne vlasti,
2) ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija,
3) ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije.

 

 

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama o Javnoj ustanovi njenom djelokrugu rada i aktivnostima
INFORMACIJA SADRŽAJ DOSTUPNOST
Akti Odluka o osnivanju Javne ustanove i Statut Javne ustanove A i B
Ustrojstvo i djelokrug rada Informacije o organizacijskoj strukturi i djelokrugu rada Javne ustanove A i B
Informacije o zaposlenicima Popis zaposlenika Javne ustanove, stručna sprema zaposlenika Javne ustanove, raspoređenost zaposlenika Javne ustanove na određeno radno mjesto u Javnoj ustanovi, kontakti zaposlenika u Javnoj ustanovi A i B
Ostali podaci o zaposlenicima Podaci o zaposlenicima i/ili vježbenicima i suradnicima B i C
Aktivnosti i događanja Razne informacije o radu i aktivnostima Javne ustanove, novosti, događanja, projekti, planovi, suradnja, najave i sl. A i B
Dokumenti koji reguliraju zaštitu
prirode u ZDP na području KKŽ
Zakon o zaštiti prirode, Odluke, Rješenja i Uredbe o proglašenju ZDP, Mjere zaštite za pojedini ZDP, Zaključci i Odluke o donošenju Mjera zaštite A i B
Mišljenja Mišljenja o utjecajima određenih zahvata na ZDP i ostale ZPV B
Popis ZDP na području KKŽ Popis ZDP na području KŽ s obrazloženjem njihovih svojstava A i B
Naputci Razne upute JLS i ostalim pravnim i fizičkim subjektima vezano za problematiku ZP B
Zahtjevi, upiti i očitovanja Razni zahtjevi i upiti fizičkih i pravnih osoba vezani uz problematiku zaštite prirode na području KŽ B
Podaci o radu Javne ustanove Godišnji financijski plan, Program rada i ostali planovi i podaci B i C
Javna nabava Godišnji planovi nabave, pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi A i B
Publikacije Promotivni materijali za pojedine ZPV B
Ostale informacije o ZDP
na području KŽ
Sve informacije koje pravne ili fizičke osobe traže vezano za ZDP na području KŽ (cjenici, informacije o posjetima, pravilima ponašanja i sl.) B
Dodjela koncesijskih odobrenja
za pojedine djelatnosti u ZDP
kojima upravlja Javna ustanova
Informacija o načinu dodjele i o korisniku koncesijskog odobrenja A i B

 

Oznake:
– A – Informacije koje se nalaze na internetskoj stranici Javne ustanove NATURA VIVA
( www.naturaviva.hr )
– B – Informacije koje su dostupne na zahtjev
– C – Informacije koje nisu dostupne javnosti
KŽ – Karlovačka županija
ZDP – zaštićeni dijelovi prirode
ZPV – zaštićene prirodne vrijednosti
JLS – jedinica lokalne samouprave

Javna ustanova NATURA VIVA ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih pružanjem informacije korisniku prava na informaciju, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade iz članka 19. Zakona o pravu na pristup informacijama.
Javna ustanova NATURA VIVA će uskratiti pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno općem aktu Javne ustanove NATURA VIVA, te zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Javna ustanova NATURA VIVA će uskratiti pristup informaciji ako postoje osnovne sumnje da bi njezino objavljivanje:

 1. onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
 2. onemogućilo rad tijela koji vrše upravni nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
 3. povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitog pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Javna ustanova NATURA VIVA će uskratiti pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u pred istražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

Skip to content