Ogulinsko-plaščansko područje
16679
post-template-default,single,single-post,postid-16679,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Ogulinsko-plaščansko područje

HR2000592

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

Plan upravljanja područjem ekološke mreže Ogulinsko – plaščansko područje (PU 6019) 2023. – 2032. (pdf, 9.38 MB)

Županija: Karlovačka

Opis položaja: pripada gorskoj Hrvatskoj, ali nije dio Gorskog kotara i Like

Najveći grad u ovom području je Ogulin, no ono je administrativno podijeljeno na grad i više susjednih općina. To je tipično krško područje, s brojnim pripadajućim reljefnim oblicima.

Područje obiluje speleološkim objektima koji su značajni geomorfološki, arheološki, paleontološki i biospeleološki lokaliteti. Najnovija speleološka istraživanja dala su upečatljiv doprinos cijeloj regiji koja postaje sve važnija za očuvanje u Hrvatskoj i Europi, ponajviše zbog brojnih potopljenih speleoloških objekata i objekata s podzemnim tokovima otvorenog tipa koji obiluju raznolikom špiljskom faunom. Brojne špilje i jame koje se nalaze u Ogulinsko-plaščanskom području tipski su lokaliteti za rijetke i endemske vrste špiljskih vodenih i kopnenih životinja. Stoga su ciljevi zaštite unutar NATURA 2000 mehanizma, upravo krške špilje i jame (tip 8310). Drugi je tip staništa (91L0) važan za očuvanje šumskih zajednica.

Osim vrsta s Dodatka II Direktive 92/43/EEC, među kojima su čovječja ribica (Proteus anguinus), 8 vrsta šišmiša i tankovratni podzemljar (Leptodirus hochenwartii), brojne podzemne vrste navedene su u Crvenoj knjizi špiljske faune Hrvatske u raznim kategorijama ugroženosti. Najpoznatije su ogulinska špiljska spužvica (Eunapius subterraneus), jedini poznata slatkovodna špiljska spužva na svijetu i dinarski špiljski cjevaš (Marifugia cavatica), jedini poznati podzemni špiljski cjevaš čije su naslage važna staništa za mnoge druge vrste. Ukupno je u Ogulinsko-plaščanskom području čak 8 tipskih lokaliteta za 19 podzemnih vrsta faune: Bubalocerus sketi, Troglocaris anophthalmus intermedia, Dendrocoelum subterraneum, Niphargus likanus, Croatotrechus tvrtkovici, Niphargus croaticus, Machaerites jurinaci, Tychobythinus croaticus, Eunapius subterraneus subterraneus, Belgrandiella pageti, Hauffenia tovunica, Sadleriana Cavernosa, Zospeum subobesum, Duvalius langhofferi, Machaerites mekotiensis, Eunapius subterraneus mollisparspanis, Lanzaia rudnicae, Hadziella rudnicae i Brachydesmus inferus inferus.

Od ostalih vrsta s Dodatka II Direktive 92/43/EEC, zastupljeni su žuti mukač (Bombina Variegata), potočni rak (Austropotamobius torrentium) i leptir močvarna riđa (Euphydryas aurinia), a na nacionalnoj Crvenoj listi navedena je i jedna riblja vrsta – svjetlica (Telestes polylepis) te 9 biljnih vrsta s ovog područja: hrvatski karanfil (Dianthus giganteus ssp. croaticus), prosasti šaš (Carex panicea), širokolisna suhoperka (Eriophorum latifolium), močvarna broćika (Galium uliginosum), crni kukurijek (Helleborus niger), borak (Hippuris vulgaris), ljiljan zlatan (Lilium martagon), kokica paučica (Ophrys sphegodes) i trozubi kaćun (Orchis tridentata).

Ciljevi očuvanja:

Identifikacijski broj područja ekološke mreže Naziv područja ekološke mreže Šifra stanišnog tipa/znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv stanišnog tipa/hrvatski naziv vrste
HR2000592 Ogulinsko – plaščansko područje Euphydryas aurinia močvarna riđa
Austropotamobius torrentium Potočni rak
Proteus anguinus čovječja ribica
Cottus gobio peš
Bombina variegata žuti mukač
Rhinolophus ferrumequinum veliki potkovnjak
Rhinolophus euryale južni potkovnjak
Rhinolophus hipposideros mali potkovnjak
Miniopterus schreibersii dugokrili pršnjak
Leptodirus hochenwarti tankovratni podzemljar
Myotis capaccinii dugonogi šišmiš
3260 Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion
8310 špilje i jame zatvorene za javnost
91L0 Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)

 Skip to content