Područje oko Jopića špilje   
16713
post-template-default,single,single-post,postid-16713,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Područje oko Jopića špilje   

HR2001339

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

>> Plan upravljanja područjima ekološke mreže 13 špilja i jama zatvorenih za javnost na području Karlovačke županije (PU 8005 ) – (2024. – 2033.)
25. srpnja 2023. (pdf, 6.69 MB)

Županija: Karlovačka

Opis položaja: u središnjem dijelu županije, u sastavu općine Krnjak  

Istražena duljina kanala špiljskog sustava Jopićeva špilja – Bent je oko 7 km. Dva jamska ulaza na međusobnoj su udaljenosti oko dvadesetak metara, dok je izvor Vrelce (Bent) od njih udaljen oko 150 m. Sustav je složene morfološke građe. Karakterizira ga splet kanala višeetažnog tipa, mjestimice s podzemnim vodotocima, prostranim dvoranama i raznolikim špiljskim sedimentima. Osim u geomorfološkom, sedimentološkom i biospeleološkom smislu, špilja je značajna kao povijesni i arheološki lokalitet.

Okolno područje važno je za očuvanje potočnog raka (Autropotamobius torrentium) u kontinentalnoj biogeografskoj regiji Hrvatske, a špilja s okolnim područjem stanište je populacija 4 vrste šišmiša, također navedenih na Dodatku II Direktive 92/43/EEC: dugonogi šišmiš (Myotis capacinii), riđi šišmiš (Myotis emarginatus), veliki potkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum) i mali potkovnjak (Rhinolophus hipposideros). Zbog izuzetno velikog broja jedinki, internacionalno je važno područje za očuvanje velikog potkovnjaka (najveća poznata hibernacijska kolonija). Na nacionalnoj razini, ovo područje od osobitog je značaja za hibernacije i migracije malog potkovnjaka. Jopićeva špilja važno je stanište za kopnene i vodene svojte podzemne faune: Niphargus sp., Monolistra sp.,…

Ciljevi očuvanja:

Identifikacijski broj područja ekološke mreže Naziv područja ekološke mreže Šifra stanišnog tipa/znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv stanišnog tipa/hrvatski naziv vrste
HR2001339 Područje oko Jopića špilje Austropotamobius torrentium Potočni rak
Myotis capaccinii dugonogi šišmiš
Myotis emarginatus riđi šišmiš
Rhinolophus ferrumequinum veliki potkovnjak
Rhinolophus hipposideros mali potkovnjak
91L0 Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)
8310 špilje i jame zatvorene za javnost

 Skip to content