Područje oko Kuštrovke   
16721
post-template-default,single,single-post,postid-16721,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Područje oko Kuštrovke   

HR2001340

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

>> Plan upravljanja područjima ekološke mreže 13 špilja i jama zatvorenih za javnost na području Karlovačke županije (PU 8005 ) – (2024. – 2033.)
25. srpnja 2023. (pdf, 6.69 MB)

Županija: Karlovačka, Primorsko – goranska

Opis položaja: u zapadno – jugozapadnom dijelu županije, veći dio je administrativno u sastavu grada Ogulina, a manji dio u sastavu općine Bosiljevo

Špilju prvi put spominje Dragutin Hirc 1905. godine, a prvi nacrt objavio je Josip Poljak 1922. godine. Špilja je duljine 305 m, a dubine 48 m. Jednostavne je morfologije, glavni kanal je pružanja sjever-jug, prosječne širine preko 30 m i visine preko 20 m. Jedan je sporedni horizontalni kanal i nekoliko jamskih dijelova. Takvi veliki podzemni prostori karakteristični su za područje grada Ogulina, neovisno o duljini objekata.

Špilja Kuštrovka i područje oko nje važna su staništa za očuvanje 5 vrsta šišmiša koji se nalaze na Dodatku II Direktive 92/43/EEC: širokouhi mračnjak (Barbastella barbastellus), riđi šišmiš (Myotis emarginatus), dugokrili pršnjak (Miniopterus schreibersii), veliki potkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum) i mali potkovnjak (Rhinolophus hipposideros). Zbog veličine populacije riđeg šišmiša (12000 – 18000 jedinki), Kuštrovka je lokalitet od internacionalne važnosti jer je jedan od 34 poznata podzemna lokaliteta s više od 10000 jedinki šišmiša u Europi. Najvažnije je poznato stanište te vrste šišmiša u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Od velikog je značaja i za hibernaciju i migracije velikog potkovnjaka. Važno je stanište podzemnih svojti faune, npr. Neobisium sp.

Ciljevi očuvanja:

Identifikacijski broj područja ekološke mreže Naziv područja ekološke mreže Šifra stanišnog tipa/znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv stanišnog tipa/hrvatski naziv vrste
HR2001340 Područje oko Kuštrovke Barbastella barbastellus širokouhi mračnjak
Myotis emarginatus riđi sišmiš
Rhinolophus hipposideros mali potkovnjak
Rhinolophus ferrumequinum veliki potkovnjak
Miniopterus schreibersii dugokrili pršnjak
8310 špilje i jame zatvorene za javnost

 Skip to content