Područje oko sustava Matešića špilja – Popovačka špilja
16731
post-template-default,single,single-post,postid-16731,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Područje oko sustava Matešića špilja – Popovačka špilja

HR2001336

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

Županija: Karlovačka

Opis položaja: u središnjem dijelu županije, administrativno je u sastavu grada Slunja

Ulaz u Matešića pećinu nalazi se ispod 20 m visoke stijene i u tom dijelu špilje povremeno se pojavljuje vodeni tok. Stalni podzemni vodotok pojavljuje se u unutrašnjosti špilje, dvjestotinjak metara od tog ulaza, a izvire na drugom ulazu, nazvanom Popovačka špilja koji se nalazi neposredno uz rijeku Koranu. Duljina istraženih kanala iznosi 1246 m.

Špilja i okolno područje važno su stanište za očuvanje potočnog raka (Austropotamobius torrentium) u kontinentalnoj biogeografskoj regiji Hrvatske te za čak 8 vrsta šišmiša nevedenih na Dodatku II Direktive 92/43/EEC: dugokrili pršnjak (Miniopterus schreibersii), oštrouhi šišmiš (Myotis blythii), dugonogi šišmiš (Myotis capaccinii),  riđi šišmiš (Myotis emarginatus), veliki šišmiš (Myotis myotis), dugokrili pršnjak (Rhinolophus euryale), veliki potkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum) i mali potkovnjak (Rhinolophus hipposideros). Lokalitet je važan za očuvanje porodiljnih kolonija za prve četiri i posljednje dvije navedene vrste šišmiša. Internacionalno je značajna podzemna lokacija za dugokrilog pršnjaka i dugonogog šišmiša, kao i za hibernacijske i migracijske kolonije velikog potkovnjaka. Špiljski sustav Matešića špilja – Popovačka špilja stanište je brojnih podzemnih svojti faune, kao što su Niphargus sp. i Monolistra sp.

Ciljevi očuvanja:

Identifikacijski broj područja ekološke mreže Naziv područja ekološke mreže Šifra stanišnog tipa/znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv stanišnog tipa/hrvatski naziv vrste
HR2001336 Područje oko sustava Matešićeva špilja – Popovačka špilja Austropotamobius torrentium Potočni rak
Rhinolophus ferrumequinum veliki potkovnjak
Rhinolophus euryale južni potkovnjak
Rhinolophus hipposideros mali potkovnjak
Miniopterus schreibersii dugokrili pršnjak
Myotis capaccinii dugonogi šišmiš
Myotis blythii oštrouhi šišmiš
Myotis emarginatus riđi šišmiš
Myotis myotis veliki šišmiš
8310 špilje i jame zatvorene za javnost

 Skip to content