Slunjčica
16805
post-template-default,single,single-post,postid-16805,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Slunjčica

HR2000596

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

Županija: Karlovačka

Opis položaja: u jugoistočnom dijelu županije, u sastavu grada Slunja

Područje Slunjčica zaštićeno je u kategoriji značajni krajobraz. Najveći dio voda na izvor Slunjčice dospijeva iz potoka Lička Jesenica koji ponire u dalekom zaleđu. Tom se podzemnom toku duljine cca 14 km pridružuju i vode ponornice Rakovica te dio Korane iz ponorne zone nizvodno od Plitvičkih jezera. Sve te vode izviru iz jakog krškog izvora podno sela Slušnica, na 240 metara nadmorske visine, kao rijeka Slunjčica. Nakon cca 6 km toka Slunjčica se ulijeva u rijeku Koranu preko razgranatog slapišta u Rastokama. Središnji dio toka Slunjčice je izrazito kanjonskog tipa, sa strmim liticama, a mjestimice je korito ispresijecano sedrenim slapovima uz koje su smještene stare mlinice.

Od 3 tipa staništa ciljanih za očuvanje u okviru ekološke mreže NATURA 2000 najistaknutiji je tip 32A0 (sedrene barijere krških rijeka Dinarida), posebice u području Rastoka gdje se nalaze brojne tradicionalne mlinice, tzv. mlinovi žličari. Drugi je tip staništa važan za očuvanje 3260 – vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion. Uz tip staništa 8310 (špilje i jame zatvorene za javnost) vezane se endemske vrste iz roda Monolistra. Te vrste obitavaju u izvoru Slunjčice koji je također speleološki objekt (potopljena špilja). Zabilježeno je i šest vrsta šišmiša koji obitavaju u ovom području: dugokrili pršnjak (Miniopterus schreibersii), sivi dugoušan (Plecotus austriacus), dugonogi šišmiš (Myotis capaccinii), velikouhi šišmiš (Myotis bechsteinii), južni potkovnjak (Rhinolophus euryale) i širokouhi mračnjak (Barbastella barbastellus).

Na Dodatku II Direktive 92/43/EEC nalazi se biljna vrsta koja je izrazito zastupljena u ovom području – puzavi celer (Apium repens), naročito u gornjem dijelu toka gdje tvori zelene otoke velikih površina. Pretpostavlja se da veličina populacije puzavog celera u ovom području čini 12-15% ukupne nacionalne populacije te vrste. Brojne biljne vrste koje obitavaju u ovom području navedene su na nacionalnoj Crvenoj listi, a u NATURA 2000 pdf izvješću kao ciljevi očuvanja izdvojene su dvije vrste orhideja: pčelina kokica (Ophrys apifera) i kožasti kaćun (Orchis coriophora).

Ciljevi očuvanja:

Identifikacijski broj područja ekološke mreže Naziv područja ekološke mreže Šifra stanišnog tipa/znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv stanišnog tipa/hrvatski naziv vrste
HR2000596 Slunjčica Apium repens Puzavi celer
8310 špilje i jame zatvorene za javnost
3260 Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion
32A0 Sedrene barijere krških rijeka Dinarida

 Skip to content