Bjelolasica
16493
post-template-default,single,single-post,postid-16493,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Bjelolasica

HR2000645

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

Županija: Karlovačka, Primorsko – goranska

Opis položaja: manji istočni dio područja u Primorsko – goranskoj županiji, a veći dio u Karlovačkoj županiji; administrativno u sastavu grada Ogulina

Bjelolasica je najviši dio područja Gorskog Kotara (vrh 1534 m), a dio je masiva Male Kapele, 7 km duge i vrlo strme uzvisine pokrivene prostranim i gustim šumama koje su mjestimice ograničene vapnenačkim stijenama i gorskim livadama.

Od faune, vrsta ciljana za zaštitu je šišmiš mali potkovnjak (Rhinolophus hipposideros). Područje Bjelolasice je najznačajniji lokalitet u Hrvatskoj za biljnu vrstu planinski kotrljan (Eryngium alpinum) jer je upravo ondje najraširenija populacija te vrste. Obje vrste navedene su u članku 4. Direktive 2009/147/EC, odnosno Dodatku II Direktive 92/43/EEC.

Ciljevi očuvanja:

Identifikacijski broj područja ekološke mreže Naziv područja ekološke mreže Šifra stanišnog tipa/znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv stanišnog tipa/hrvatski naziv vrste
HR2000645 Bjelolasica Rhinolophus hipposideros Mali potkovnjak
Eryngium alpinum

 

 

Planinski kotrljan
4060 Planinske i borealne vrištine
4070 Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) s dlakavim pjenišnikom (Rhododendron hirsutum)
6170 Planinski i pretpaninski vapnenački travnjaci
8210 Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom
91K0 Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)

 Skip to content