SVJETSKI DAN VLAŽNIH STANIŠTA 2021.
15870
post-template-default,single,single-post,postid-15870,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

SVJETSKI DAN VLAŽNIH STANIŠTA 2021.

U utorak, 2. veljače 2021. obilježava se Svjetski dan vlažnih staništa. Tog datuma 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru potpisana je „Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti, naročito kao staništa ptica močvarica“. Konvencija obvezuje zemlje potpisnice na očuvanje močvara i predstavlja okvir za međunarodnu suradnju u zaštiti i održivom korištenju močvarnih i vlažnih staništa.
Od 1991. godine Republika Hrvatska potpisnica je Ramsarske konvencije, a na istoimeni popis uvršteni su Parkovi prirode Kopački rit, Lonjsko polje i Vransko jezero te Posebni rezervati Crna Mlaka u Jastrebarskom i Donji tok rijeke Neretve.
Močvarna staništa su među najvećim vrijednostima biološke i krajobrazne raznolikosti. Uz njih je vezano više od 40 % vrsta biljaka i životinja. Istovremeno, one su i najugroženiji ekološki sustavi u svijetu. U posljednjih 50 godina izgubljeno je 50% svih močvarnih staništa u svijetu.
Ovogodišnja tema Svjetskog dana vlažnih staništa glasi „Vlažna staništa i voda“. Očuvanje močvarnih staništa pomaže u rješavanju nekih od najvećih svjetskih problema među kojima su onečišćenje vode, poplave, porast razine mora i smanjenje biološke raznolikosti.
Najznačajnija močvarna staništa u Karlovačkoj županiji su NATURA 2000 područja Ogulinsko – plaščansko područje i Dolina Dretulje te Posebni botanički rezervat cret Banski Moravci.
Ogulinsko – plaščansko područje najveće je NATURA 2000 područje u našoj županiji. Prostire se na 30 km2, a ciljne vrste i stanišni tipovi vezani su velikim dijelom uz podzemna staništa. Među špiljskom faunom ističu se Natura vrsta čovječja ribica (Proteus angiunus), dinarski špiljski cjevaš (Marifugia cavatica), jedini podzemni žarnjak na svijetu – zagonetna velkovrhija (Velkovrhia enigmatica), ogulinska špiljska spužvica (Eunapius subterraneus) i tankovratni podzemljar (Leptodirus hochewartii).
Rijeka Dretulja izvire na zapadnom rubu Plaščanskog polja i tipična je rijeka krških polja – ponornica. Uz brojne potoke i izvore uz rub doline, osnovno prirodno obilježje doline rijeke Dretulje prostrana su mozaična travnato-močvarna područja koja pokrivaju gotovo cijelu dolinu i padine s obje strane rijeke. Sukladno Direktivi o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore, područje je važno za očuvanje pet stanišnih tipova – 3260 Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion, 6410 Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae), 6430 Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis), 6510 Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) i 7230 Bazofilni cretovi te dvije biljne vrste (puzavi celer Apium repens i livadni procjepak Chouardia litardierei).
Acidofilni cret Banski Moravci zaštićen je kao posebni botanički rezervat 1966. godine i predstavlja prioritetni stanišni tip „7140 Transition mires and quaking bogs – Acidofilni cretovi (prijelazni i nadignuti)“ Direktive o staništima EU. Cretnu vegetaciju na ovom području čini samo mah tresetar (Sphagnum palustre), a od gljiva pronađena je specifična vrsta cretna pahuljica (Galerina tibiicystis).
Močvarna staništa su od velike važnosti zbog svojih ekoloških svojstava, funkcija i gospodarskih vrijednosti. Ona su genske banke biološke raznolikosti, staništa brojnih gospodarski važnih biljnih i životinjskih vrsta, a pružaju i velike mogućnosti za razvoj turizma i rekreacije. Zbog stalne prisutnosti čovjeka danas predstavljaju i iznimnu kulturnu vrijednost. Cilj Ramsarske Konvencije je osigurati njihovo očuvanje i razumno korištenje, a ove godine, na Dan vlažnih staništa, 2. veljače Ramsarska konvencija slavi i svoj 50 rođendan.
Više informacija o svjetskom danu vlažnih staništa možete potražiti na  https://www.worldwetlandsday.org/home.Skip to content