Brebornica
16518
post-template-default,single,single-post,postid-16518,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Brebornica

HR2001391

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

Županija: Karlovačka

Opis položaja: jugoistočno od grada Karlovca, u sastavu općine Krnjak

Potok u području Brebornice važan je lokalitet za zaštitu potočnog raka (Austropotamobius torrentium), a u blizini vodotoka nalaze se livade koje su stanište orhideje jadranska kozonoška (Himantoglossum adriaticum). Obje vrste navedene su u članku 4. Direktive 2009/147/EC, odnosno Dodatku II Direktive 92/43/EEC. Na breborničkim livadama zastupljene su još četiri značajne vrste orhideja koje se nalaze na nacionalnoj Crvenoj listi: pčelina kokica (Ophrys apifera), grimizni kaćun (Orchis purpurea), trozubi kaćun (Orchis tridentata) i medeni kaćun (Orchis ustulata).

Ciljevi očuvanja:

Identifikacijski broj područja ekološke mreže Naziv područja ekološke mreže Šifra stanišnog tipa/znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv stanišnog tipa/hrvatski naziv vrste
HR2001391 Brebornica Austropotamobius torrentium Potočni rak
Himantoglossum adriaticum Jadranska kozonoška

 Skip to content