Lička Jesenica
16648
post-template-default,single,single-post,postid-16648,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Lička Jesenica

HR2000654

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

Županija: Karlovačka

Opis položaja: izvire iz dva vrela podno obronaka Velike Kapele i ponire nakon 6 km toka. Nakon 14 km podzemnog toka izvire kao rijeka Slunjčica

Lička Jesenica je jedna od najljepših pastrvskih voda u Hrvatskoj. Dno je stjenovito, s pješčanim sprudovima, a brzina tečenja različita, ovisno o dubini i širini korita. U gornjem dijelu toka rijeka je plitka, dok u nizvodnom dijelu doseže dubine do 5 m. Širina korita varira od nekoliko metara do 20 m. Litostratigrafske jedinice zastupljene u ovom području su vapnenci i dolomiti donje krede (K1) i deluvijalno-proluvijalne naslage (-dprQ2). Karakteristična su rendzina tla, razvijena na rastresitom karbonatnom supstratu, na vapnencima i dolomitima. Područje je administrativno u sastavu općine Saborsko.

Rijeka je izuzetno čista i bogata ribom. Unutar mehanizma NATURA 2000, osobita se važnost pridaje tipu staništa 3260 (vodeni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion). U članku 4. Direktive 2009/147/EC, tj. Dodatku II Direktive 92/43/EEC navedena je vrsta puzavi celer (Apium repens), biljka koja nastanjuje tekuće, oligotrofne krške vode. Vrsta je zabilježena na svega nekoliko lokaliteta u Hrvatskoj.

Ciljevi očuvanja:

Identifikacijski broj područja ekološke mreže Naziv područja ekološke mreže Šifra stanišnog tipa/znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv stanišnog tipa/hrvatski naziv vrste
HR2000654 Ličke jesenice Apium repens Puzavi celer
3260 Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion

 Skip to content