Pokupski bazen
16763
post-template-default,single,single-post,postid-16763,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Pokupski bazen

HR1000001

Područje očuvanja značajno za ptice (POP)

Županija: Karlovačka, Zagrebačka

Opis položaja: na sjeveru županije; pokriva nizinski sliv rijeke Kupe

Pokupski bazen je vlažno nizinsko područje s velikim kompleksom aluvijalnih hrastovih šuma i prostranim livadama. Šumski kompleks jedan je od najvećih u Hrvatskoj i cijeloj Europi. Močvarna staništa su razvijena na šaranskim ribnjacima Crna Mlaka, Draganić i Pisarovina. Kupa teče kroz južni dio područja. Ovo područje je najvažnije stanište u Hrvatskoj unutar kojeg se zadržava patka njorka tijekom selidbe. Važan je lokalitet za gnježđenje brojnih ptica močvarica, uključujući i patku njorku. Tijekom selidbe Pokupski bazen redovito koristi više od 20.000 ptica močvarica. Šume su važna gnjezdišta brojnih vrsta, uključujući orla štekavca, crvenoglavog djetlića i bjelovratu muharicu. Ribnjaci Crna Mlaka zaštićeni su kao ornitološki rezervat i proglašeni Ramsarskim područjem.

Informacije o veličini populacija ptica s Dodatka I Direktive o pticama osigurao je Zavod za ornitologiju 2013. godine. Veličine populacije ptica koje nisu obuhvaćene Dodatkom I, a predstavljaju ciljane vrste za očuvanje unutar SPA područja procijenili su Radović i Leskovar, temeljem redovnih ornitoloških istraživanja od 2002. To se uglavnom odnosi na redovito pojavljivanje migratornih ptica močvarica. Sve u svemu, u Pokupskom bazenu do sada je registrirano oko 250 vrsta ptica (RIS, 2012). Većina njih su ptice močvarice, ali ribnjaci su također važni za neke šumske vrste koje se ondje hrane, poput orla štekavca (Haliaeetus albicilla), crne rode (Ciconia nigra) i orla kliktaša (Aquila pomarina). Zastupljeno je 15% nacionalne populacije patke njorke (Aythya nyroca) i 5% n.p. bukavca (Botaurus stellaris). U velikom kompleksu aluvijalnih šuma Pokupskog bazena zastupljeno je 6% nacionalne populacije štekavca (Haliaeetus albicilla), 6,7% n.p. orla kliktaša (Aquila pomarina), 4,5% n.p. crne rode (Ciconia nigra), 2,6% n.p. crvenoglavog djetlića (Dendrocopos medius), te 6,7% n.p. crne lunje (Milvus migrans). Za patku njorku ribnjak Crna Mlaka naročito je važno stanište. U razdoblju nakon gnježđenja i tijekom migracija jeseni (kolovoz – listopad) to postaje mjesto s najvećom populacijom patke njorke u srednjoj Europi, u rasponu do 6.700 jedinki (RIS, 2012), što je više od 10% populacije u biogeografskoj regiji istočne Europe, istočnog Mediterana i Crnog mora.

Ptice navedene na nacionalnoj Crvenoj listi koje obitavaju u ovom području i posebno su naglašene u izvješću o ovom NATURA 2000 području su: patka kreketaljka (Anas strepera), golub dupljaš (Columba oenas), patka gogoljica (Netta rufina) i šumska šljuka (Scolopax rusticola).

Ciljevi očuvanja:

Identifikacijski broj područja ekološke mreže Naziv područja ekološke mreže Šifra stanišnog tipa/znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv stanišnog tipa/hrvatski naziv vrste
HR1000001 Pokupski bazen Acrocephalus melanopogon crnoprugasti trstenjak
Alcedo atthis vodomar
Anas acuta patka lastarka
Anas clypeata patka žličarka
Anas crecca kržulja
Anas penelope zviždara
Anas platyrhynchos divlja patka
Anas querquedula patka pupčanica
Anas strepera patka kreketaljka
Anser anser divlja guska
Aquila pomarina orao kliktaš
Ardea purpurea čaplja danguba
Ardeola ralloides žuta čaplja
Asio flammeus sova močvarica
Aythya ferina glavata patka
Aythya fuligula krunata patka
Aythya nyroca patka njorka
Botaurus stellaris bukavac
Bucephala clangula patka batoglavica
Chlidonias hybridus bjelobrada čigra
Chlidonias niger crna čigra
Ciconia ciconia roda
Ciconia nigra crna roda
Circus aeruginosus eja močvarica
Circus cyaneus eja strnjarica
Circus pygargus eja livadarka
Crex crex kosac
Cygnus olor crvenokljuni labud
Dendrocopos medius crvenoglavi djetlić
Dryocopus martius crna žuna
Egretta garzetta mala bijela čaplja
Egretta alba velika bijela čaplja
Falco vespertinus crvenonoga vjetruša
Ficedula albicollis bjelovrata muharica
Fulica atra liska
Gallinago gallinago šljuka kokošica
Grus grus ždral
Haliaeetus albicilla štekavac
Ixobrychus minutus čapljica voljak
Lanius collurio rusi svračak
Lanius minor sivi svračak
Limosa limosa crnorepa muljača
Luscinia svecica modrovoljka
Milvus migrans crna lunja
Netta rufina patka gogoljica
Nycticorax nycticorax gak
Pandion haliaetus bukoč
Pernis apivorus škanjac osaš
Philomachus pugnax pršljivac
Picus canus siva žuna
Platalea leucorodia žličarka
Plegadis falcinellus blistavi ibis
Porzana parva siva štijoka
Porzana porzana riđa štijoka
Porzana pusilla mala štijoka
Rallus aquaticus kokošica
Strix uralensis jastrebača
Sylvia nisoria pjegava grmuša
Tringa erythropus crna prutka
Tringa glareola prutka migavica
Tringa nebularia krivokljuna prutka
Tringa totanus crvenonoga prutka
Vanellus vanellus vivak

 

 Skip to content